Forum potencja - Viagra,Cialis,Kamagra

Full Version: Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TADALIS
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Należy powiadomić o tym lekarza. Mogą wystąpić działania niepożądane opisane w punkcie  4. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub  farmaceuty.